399 – Lena Tallqvist, Vähä-Teutari

Lena Tallqvist

Kuntavaaliehdokas Vähä-Teutarista

Olen 53-vuotias erityisopettaja sekä kauppatieteiden maisteri. Minulla on kaksi lasta sekä yksi lapsenlapsi. Harrastuksina mm liikunta, lukeminen, opiskelu ja luonnossa liikkuminen. Liikunta on minulle sikäli lähellä sydäntä että omien lasten ollessa pieniä olinkin aktiivisesti mukana monet vuodet heidän harrastuksissaan seurojen eri tehtävissä, mm joukkueenjohtajana.

Olen ehdokkaana kuntavaaleissa nyt toista kertaa Meidän Lohjan listalla. Tällä vaalikaudella olen ollut Meidän Lohjan 1. varavaltuutettu sekä jäsen Palvelutuotantolautakunnassa. Olen toiminut lautakunnan lapsiasiahenkilönä ja sitä kautta myöskin osallistunut Lapsiystävällinen kunta-työhön sekä tulevaan lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman rakentumiseen. Olen myös lautakunnan edustaja joukkoliikennetyöryhmässä.

Vaaliteemani:

Lohjaa pitää kehittää tasapuolisesti myös keskustan ulkopuolella, palveluja ei pidä keskittää pelkästään Lohjan keskustaan. Palveluja suunniteltaessa se on tehtävä asukaslähtöisesti ja kuntalaisten tarpeet huomioiden.

Lapsiperheille päiväkotien ja koulujen sijainnit ovat arjen kannalta tärkeitä eikä esimerkiksi kyläkouluja tule enää lakkauttaa. Monimuotoinen kouluverkko on vetovoimatekijä. On panostettava ennaltaehkäiseviin toimiin lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Joukkoliikenteeseen on panostettava jotta liikkuminen sekä kaupungin sisällä että muille paikkakunnille saadaan joustavammaksi.

Kaupungin kiinteistöjä on valvottava, huollettava ja ylläpidettävä vastuullisesti jotta esimerkiksi sisäilmaongelmilta vältyttäisiin tulevaisuudessa.

Avoimuutta ja asukaslähtöisyyttä päätöksentekoon, hyvää ja avointa valmistelua ja hallintoa jotta luottamushenkilöiden päätöksenteko perustuu oikeaan ja riittävään tietoon.

Väestön ikääntyessä on ikäihmisten palveluista ja hyvinvoinnista huolehdittava.

Lohjalla on mielestäni monta hyvää valttia ollakseen vetovoimainen tulevaisuudessa – täällä on monimuotoinen ja kaunis luonto, kaupunkikeskustan lisäksi reuna-alueilla kaunista maaseutua joten vaihtoehtoja asumiseen löytyy, järvi ja harju liikuntaan sekä ulkoiluun, vapaaehtoinen kaksikielisyys muun muassa.

Kommunalvalskandidat från Lill-Tötar

Jag är 53 år och jobbar nu som speciallärare men har även en ekonomexamen. Jag har två barn och ett barnbarn. Mina hobbyn är t.ex. idrott i olika former, att läsa, att studera, att röra sig i naturen. När barnen var små och deltog i lagsporter var jag aktivt med i flera år i föreningsverksamheten bl.a. som lagledare.

Jag kandiderar för andra gången i kommunalval och har ställt upp för Meidän Lohja r.f.. Jag valde Meidän Lohja r.f. för att föreningen är en till partierna obunden förening och gör t.ex. inga gruppbeslut utan var och en ansvarar för sina beslut gentemot sina väljare. Under denna valperiod har jag varit första ersättare för Meidän Lohja i fullmäktige och medlem i nämnden för Serviceproduktion. Jag har också varit nämndens barnombudsperson och medverkat i Unicefs barnvänliga kommun-projektet, varit med i styrgruppen för den nya kommande välfärdsplanen för barn och unga samt varit nämnden representant i gruppen som har som uppgift att utveckla stadens kollektivtrafik.

Mina valteman:

Det är viktigt att utveckla hela Lojo, inte endast Lojo centrumområdet. Tjänsterna ska inte centraliseras endast till Lojo centrum utan då tjänster planeras bör man beakta kommuninvånarnas behov av tjänster och planera tjänsterna invånarorienterat.

Daghem och skolor är viktiga för barnfamiljer och deras vardag. Både daghem och skolor behövs även i byarna och servicenätverket bör inte decimeras mera. Små byskolor kan vara en attraktionsfaktor för staden då man vill locka fler invånare hit. Man bör också satsa på förebyggande åtgärder och tjänster för att förhindra marginalisering bland barn och unga.

En satsning på kollektivtrafiken bör göras för att underlätta för invånarna att röra sig mera flexibelt inom Lojo samt till andra orter.

Stadens fastigheter måste övervakas och underhållas ansvarsfullt så man i framtiden kan undvika t.ex. inneluftsproblem

Öppenhet och invånarorientering i fråga om beslutsfattande, noggrann och öppen beslutsförberedelse och förvaltning så att både invånare och förtroendevalda har rätt och tillräcklig info att basera sina beslut på.

Då befolkningen åldras bör man ha tillräckliga tjänster för seniorerna.