Meidän Lohja ry Säännöt

Hyväksytty 3.9.1994

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Meidän Lohja ry ja sen kotipaikka Lohja.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia puolueisiin sitoutumattomien kansalaisten yhteistyöelimenä ja lisätä asukkaiden yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamista ja osallistumista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, tiedotus- ja vaikuttamistilaisuuksia. Yhdistyksen tarkoituksena on myös saada sen tarkoituksen hyväksyneitä henkilöitä Lohjan kunnanvaltuuston ja muilla yleisillä vaaleilla valittujen luottamuselinten jäseniksi. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna rahakeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaiset luvat.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä sen tarkoitusperät hyväksyvä Suomen kansalainen tai sellainen ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous.

5. Jäsenyys, siitä eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen, joka toimii yhdistyksen periaatteita vastaan tai jättää jäsenmaksunsa maksamatta, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa jäsenyydestä.

6. Muut maksut

Yhdistyksen jäsenenä kunnalliseen luottamustoimeen valitulta peritään tukimaksu, jonka suuruuden päättää yhdistyksen hallitus.

7. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi (5) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokouksen välinen aika.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut mahdollisesti tarvittavat henkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat olevan siihen aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä. siat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9. Tilintarkastajat

Yhdistyksellä vuosikokouksen valitsemat kaksi (2) varsianista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.

10. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille yksi kuukausi enne vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

11. Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisinta kuukautta ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

12. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huti- tai toukokuussa.Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 60 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin mainita:
1) se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä;
2) äänten mennessä tasan se mielipide, kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa:
3) sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4)äänestyksessä annetuista äänistä.

13. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) kokouksen avaus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) esitellään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet sekä kolme varajäsentä
9) valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.